فناوری اطلاعان

kharid-iranian
فناوری اطلاعات

میانگین خرید اینترنتی در ایران ۱۸۷ هزار تومان است


البرز فاوا نیوز ، گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۳۹۷ توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارائه شد. به گفته این مرکز، این دومین گزارش پیاپی تفصیلی این سازمان…