برق

تولید برق
ویدئو

تولید برق از فشار پای انسان بر زمین


البرزفاوانیوز؛ یک شرکت انگلیسی برای تولید برق از قدم های مردم، با تولید ابزاری جدید توانسته انرژی که از فشار پای انسان بر زمین ایجاد میشود را…