البرژفاوانیوز

صندوقچه مخفی
ویدئو

صندوقچه مخفی هوشمند!


البرزفاوانیوز، صندوقچه مخفی هوشمند! صندوقچه مخفی هوشمند که با کارت و اپلیکیشن قابل مدیریت است. [aparat id=’2qSxK’]