نتایج در این بخش نمایش داده می شود

یادداشت

پراکندگی جغرافیایی کسب و کارهای مجازی در ایران
یادداشت

پراکندگی جغرافیایی کسب و کارهای مجازی در ایران


اتحادیه کسب و کارهای مجازی وضعیت فعالیت این کسب و کارها در کشور را از حیث موضوع فعالیت و پراکندگی جغرافیایی با هدف شناخت بهتر اکوسیستم کسب…